Výzkumný pracovník - senior, FAST VUT v Brně

Výzkumný pracovník - senior FAST VUT v Brně v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371

Děkan Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka – seniora na 0,5 úvazek (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Fakulty stavební, VUT v Brně.

Požadujeme:
• min. 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED – International Standart Classification of Education),
• min. 2 roky praxe v organizaci mimo území ČR v oblasti výzkumu, (na úvazek min. 0,5) během posledních 3 let,
• min. 3 publikační výstupy evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus, ERIH PLUS, během posledních 5 let,
• H-index minimální hodnoty 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky uvedené v Příloze č. 1 (zdroj pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus).
• podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel,
• výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu,
• odborné znalosti z oblasti trvanlivosti stavebních hmot, studia a hodnocení struktury a mikrostruktury kompositních a dalších stavebních materiálů, práce na termogravimetru, XRD včetně Rietveldovského rozhraní, RTG tomografu, rastrovací elektronové mikroskopie, optické mikroskopie, plynové adsorpce BET, fluorescenčního a xenonového systému pro urychlené stárnutí materiálů.

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2018

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá Zaměstnanecké oddělení FAST VUT do 26. 02. 2018.

Kontakt pro zaslání přihlášek:
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Zaměstnanecké oddělení
Veveří 331/95, 602 00 Brno
e-mail: smehlikova.a@fce.vutbr.cz

Dean of Faculty of Civil Engineering., Brno University of Technology, hereby announces the employee selection process for one POST-DOC RESEARCHER position – workload 0.5 FTE in the following area (project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371):

Qualification requirements:
• At least 7 years from Ph.D. or its international equivalent (International Standard Classification of Education ISCED 8).
• At least 2 whole years of work experience, over the course of last 3 years, outside the territory of the Czech Republic in the field of research with working time of at least 0.5 FTE, Czech citizens are not excluded.
• At least 3 publishing outputs recorded in Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases.
• H-index – minimum value of 8.5 according to the conversion of the normalisation table given in Annex No. 1 (The Web of Science or Scopus is a source for the conversion of the h-index value).
• A contribution in at least one international grant or national grant over the last 5 years as a solver or co-solver.
• Excellent communication skills and the ability to collaborate in an interdisciplinary team.
• Expertise in the durability of building materials, study and evaluation of the structure and microstructure of composites and other building materials, advanced experience with analytical instrument for DTA analysis, XRD with Rietveld refinement (high temperature chambers and SAXS), RTG Tomographer, Scanning Electron Microscope with an environmental probe with 3D imaging, Optical microscopy, BET Surface Area Analyzers, QUV accelerated weathering tester.

Anticipated start date: April 2018

Written applications supplemented by a CV, copies of the educational papers and an overview of the publishing activities are accepted by the Personnel Office, Faculty of Civil Engineering, BUT till 26. 02. 2018.

Contacts for submitting the application:
Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology
Personnel Office
Veveří 95, 602 00 Brno
Czech Republic
e-mail: smehlikova.a@fce.vutbr.cz

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně
Anna Šmehlíková
Antonínská 548/1
601 90  Brno-Veveří
Česká republika